Bij het aangaan van een afspraak bij Pedicure praktijk Tjitske gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure praktijk Tjitske en een cliënt waarop Pedicure praktijk Tjitske deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen
Pedicure praktijk Tjitske zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal Pedicure praktijk Tjitske zo veel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure praktijk Tjitske melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure praktijk Tjitske het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicure praktijk Tjitske de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Pedicure praktijk Tjitske moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Kort gezegd:
Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen volledig in rekening worden gebracht.

Persoonlijke hygiëne
Pedicure praktijk Tjitske stelt het op prijs dat de cliënt vóór de behandeling de voeten  heeft gewassen en ontdaan heeft van eventuele nagellak.

Betaling
Pedicure praktijk Tjitske vermeld alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, pinnen of per bank-app te voldoen. Verloopt de betaling zoals vooraf afgesproken via een factuur dan dient de cliënt het volledige bedrag binnen 8 dagen na faktuurdatum over te maken op bankrekening NL24 RABO 01288.72.659 ten name van Pedicure praktijk Tjitske te Grou met vermelding van het volledige factuurnummer.

Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet Pedicure praktijk Tjitske vóór de eerste behandeling van alle gegevens waarvan Pedicure praktijk Tjitske aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Pedicure praktijk Tjitske is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Pedicure praktijk Tjitske is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicure praktijk Tjitske is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt  heeft meegenomen naar de praktijkruimte.

Pedicure praktijk Tjitske neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Pedicure praktijk Tjitske behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Pedicure praktijk Tjitske zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Pedicure praktijk Tjitske is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van Nederland en de website van groot belang is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 

Geheimhouding
Pedicure praktijk Tjitske is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Pedicure praktijk Tjitske verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Beschadiging en Diefstal
Pedicure praktijk Tjitske heeft  het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicure praktijk Tjitske meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan Pedicure praktijk Tjitske. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicure praktijk Tjitske de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden.

De garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten heeft gebruikt dan door Pedicure praktijk Tjitske is geadviseerd.
  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt de verwijzing naar andere disciplines (waaronder huisarts, podotherapeut) niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich tijdens de behandeling behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure praktijk Tjitske het recht de behandeling te beëindigen zonder opgaaf van redenen, waarna de cliënt nog steeds het honorarium verschuldigd is.

Recht
Op elke overeenkomst tussen Pedicure praktijk Tjitske en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds  bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.